Ads 768x60px

Solar Educational kit

ಸೌರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಕಿಟ್           EzÀÄ ¸ËgÀ±ÀQÛ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß EzÀÄ w½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
          ¸ÀÆAiÀÄð£À QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆïÁgï ¥sÉÆÃmÉÆêÉÇïÁÖ¬ÄPï vÀAvÀæeÕÁ£ÀªÀÅ ºÉÃUÉ «zÀÄåZÀÒQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß F Qmï MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.
          F Qmï£À°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ¸ËgÀ ¥sÀ®PÀ¢AzÀ JµÀÄÖ «zÀÄåvï ºÀjzÀħgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¨ÁåljAiÀÄ°è ±ÉÃRj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ.
          EzÀgÀ°ègÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ ¨ÁåljAiÀÄ°è ±ÉÃRgÀuÉUÉÆAqÀ «zÀÄåvÀÛ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À ±ÀQÛ, zsÀé¤ ±ÀQÛ, »ÃUÉ ««zsÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ AiÀiÁªÀ jÃw §¼À¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.

          ¸ÀÆAiÀÄð£À QgÀtUÀ½AzÀ zÉÆgÉvÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä aPÀÌ gÉÃrAiÉÆÃ, PÁå®Ä̯ÉÃlgï, ªÀÄÆåjhÄPï ¨É¯ï, aPÀÌ PÉʢåÀ, C¯ÁªÀiïð UàrAiÀiÁgÀ, ªÉÇïÉÖÃeï «ÄÃlgï, CA¥ïì «ÄÃlgï, jÃbÁdð§¯ï ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.