Ads 768x60px

Solar TorchFVÃUÀ «zÀÄåvïZÀÒQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ CUÀvÀå«gÀĪÁUÀ ¨É¼ÀPÀÄ ¤ÃqÀ§®è bÁeÉð§¯ï PÉÊ ¢Ã«UÉUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §A¢ªÉ. »ÃVzÀÆÝ EªÀ£ÀÄß J®ègÀÆ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. KPÉAzÀgÉ EAzsÀ£À PÉÆgÀvÉ PÁgÀt.
                EAxÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¸ËgÀ ¯ÁAzÀæ, PÉʢëUÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¸À§®èªÀÅ. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ EªÀÅ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ. ºÉaÑ£À zÀÄgÀ¹Û §gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀévÀB gÉÊvÀgÉà EªÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ EAzsÀ£ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉ EgÀĪÉqÉAiÀÄ°è EzÀÄ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ J¤ß¹zÉ. KPÉAzÀgÉ ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß F ¯ÁAzÀæzÀ°è ±ÉÃRj¹ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CUÀvÀå«gÀĪÁUÀ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.
                       EzÀÄ Cw ºÀUÀÄgÀªÁVzÀÄÝ, MªÉÄä ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ vÀÄA©PÉÆArvÉAzÀgÉ LzÀjAzÀ DgÀÄ vÁ¸ÀÄ PÁ® ¨ÉüÀPÀÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°èAiÉÄà J¯ï.E.r. (¯ÉÊmï J«ÄnAUï qÀAiÉÆÃqï)¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁzÀ ¸ËgÀ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ºÉZÀÄÑ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ§®èªÀÅ.
               J¯ï.E.r. ¯ÁAzÀæUÀ¼À°è ±ÁR GvÀà£ÀߪÁUÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §¼À¸ÀĪÀ E£ïPÁèAr¸ÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆèÃgÉÆøÀAmï (PÉƼÀªÉ ªÀiÁzÀj) ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ EAzsÀ£À §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ EAzsÀ£ÀzÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 22 gÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁt ±ÁR GvÁàzÀ£ÉUÉ ªÀåAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

        DzÀgÉ J¯ï. E.r. ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ºÉZÀÄÑ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ.