Ads 768x60px

Solar Traffic Signals

¸ËgÀ mÁæ¦üPï ¹UÀß¯ï ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ :
       ¸ÀéAiÀÄA ZÁ°vÀ mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ïì ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ mÁæ¦üPï §ÆvïUÀ¼ÀÄ d£ÀvÉUÉ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV gÀ¸ÉÛ zÁl®Ä, ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ.
       F ¸ËgÀ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ “¥sÉÆÃmÉƪÉÇïÁÖ¬ÄPï” ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ «zÀÄåvï£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAw eÉÆÃqÀuÉ, gÀ¸ÉÛ CUÉAiÀÄĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬĮè. ¸ËgÀ¢Ã¥ÀUÀ½UÉ J¯ï.E.r ªÀiÁzÀjAiÀÄ §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅ PÀrªÉÄ ±ÀQÛ ªÀå¬Ä¹ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¨É¼ÀUÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ°è ±ÀQÛ ¥ÀjªÀvÀð£Á CA±À ±ÉÃ.100 gÀ¶ÖgÀÄvÀÛzÉ. J¯ï.E.r ©¹AiÀiÁUÀzÉà ¨É¼ÀPÀÄ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÉÇïÉÖÃeïzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ.
       ¸ËgÀ ¢Ã¥À¢AzÀ ºÉÆgÀºÉƪÀÄÄäªÀ wÃPÀë÷Ú ¥Àæ¨sɬÄAzÁV mÁæ¦üPï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ JAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ®Æè zÀÆgÀ¢AzÀ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt¹ §ºÀ¼À ¢£À ¨Á½PÉ §gÀÄvÀÛªÉ.