Ads 768x60px

Solar Water Hater- Without overhead Tank
                                                           
          ¸ËgÀ ªÁlgï »Ãlgï PÀqÁØAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸À©ìr ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ËgÀ G¥ÀPÀgÀt C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ  PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è EzÀÄÝ UÁæºÀPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ §UÉÎ UÉÆAzÀ®zÀ°è ¹®ÄQzÁÝgÉ.
            UÁæºÀPÀgÀÄ  F PɼÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ËgÀ ªÁlgï »Ãlgï PÉÆAqÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ.


1. ©¹ ¤Ãj£ÉÆnÖUÉ vÀtÂÚÃj£À «Ä±Àæt PÀrªÉÄ
             F ªÉÆzÀ°£À ¸ËgÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è ©¹¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ vÀtÂÚÃj£À «Ä±ÀætªÁUÀÄvÀÛzÉ. F £À«Ã£À G¥ÀPÀgÀtzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ aPÀÌzÁzÀ mÁåAPï£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ©¹¤Ãj£ÉÆnÖUÉ vÀtÂÚÃj£À «Ä±Àæt ¸ÀA¨sÀªÀ PÀrªÉÄ.
2. KgïªÉAn£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è
             zÉÆqÀØzÁzÀ KgïªÉAmï C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ UÁ½ §AzÁUÀ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¨sªÀªÉà ºÉZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð ¸ÁªÀiÁ£Àå. F ºÉƸÀ £À«Ã£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è Cw aPÀÌzÁzÀ KgïªÉAmï£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3. zÉÆqÀØ ¤Ãj£À NªÀgï ºÉqï mÁåAQUÀÆ PÀÆqÀ C¼ÀªÀr¸À§ºÀÄzÀÄ
      C¥ÁlðªÉÄAmï, D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è, ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼À° è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ   vÀtÂÚÃj£À mÁåAPÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ½UÁV ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÉædgÉʸÀØ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F £À«Ã£À AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ ¤Ãj£À mÁåAQUÀÆ PÀÆqÀ C¼ÀªÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.         
4. ¸ÉÖãï¯É¸ï ¹Öïï mÁåAPï
             UÀqÀ¸ÀÄ ¤ÃjUÁV ¸ÉÖãï¯É¸ï ¹Öïï mÁåAPï£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ mÁåAPÀ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉ°ØAUï EgÀĪÀÅ¢®è. CzÉ®è ªÀIJ£ï ¥sÉÆðØAUï gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄvÀÛz   ºÁUÁV ¨Á½PÉ ºÉZÀÄÑ.
5.  vÀtÂÚÃj£À mÁåAPï£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è-
            F ªÉÆzÀ°£À ¸ËgÀ ©¹¤Ãj£À AiÀÄAvÀæPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ JvÀÛgÀzÀ NªÀgï ºÉqï mÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÁÖöåAqÀ£À CªÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F ºÉƸÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è EzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ¸ÁÖöåAqÀ ªÀÄvÀÄÛ NªÀºï ºÉqï mÁåAQ£À 5000 gÀÆ.ªÀgÉV£À G½vÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.
6.      AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉ°ØAUï  E®èzÀ mÁåAPïUÀ¼ÀÄ :
             ¹°PÁ£ï ªÁ±Àgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁV, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉ°ØAUï EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ mÁåAPï ¸ÉÆÃgÀÄ«PɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.

1000QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ “ MªÀgïºÉqï mÁåAPï E®èzÀ -¸À£ï gÉà ªÁlgï »ÃlgïUÀ¼ÀÄ” ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¨É¼ÀUÁA, zÁªÀtUÉÃgÉ, E¼ÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ  AiÀıÀ¹éAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ UÁæºÀPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ.